ใบลงชื่อเข้าสอบ และใบรายชื่อติดหน้าห้องสอบ การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
The 2nd Sripisai Maths Genius 2016
เวลาสอบ ห้องสอบ